WIE ZIJN WIJ
WELKOM BIJ DE PROTESTANTSE GEMEENTE
DEVENTER
VIERINGEN
JEUGD
KERKMUZIEK
KLINKENDE KERKMUZIEK
ORGANISATIE
Vorige
Vorige
Volgende
Volgende

Taakgroep eredienst

De eredienst op zondagochtend vraagt om een goede voorbereiding. De taakgroep eredienst bereidt het beleid op het gebied van de eredienst voor en stelt daarbij de bevrijdende en inspirerende boodschap van het evangelie centraal. De taakgroep houdt zich daarnaast bezig met de gezongen en de gespeelde muziek. Hoe gaat dit concreet in zijn werk?

Elke vergadering van de taakgroep begint met het nabespreken van de gehouden diensten. Wat was positief? Zijn er opmerkingen vanuit de gemeente gekomen? Wat kan beter? Vervolgens vertellen de predikanten over de plannen voor de komende diensten. De taakgroep denkt mee en kan advies geven. Voor alle bijzondere diensten zijn draaiboeken gemaakt.

Ook de kerkmuziek vormt een belangrijk onderdeel. De nota ‘Klinkende kerkmuziek’ (2020) bevat de uitgangspunten die we de komende jaren voor de kerkmuziek hanteren.

Hoe functioneren de cantorijen? Kunnen er musici worden uitgenodigd bij een bijzondere dienst? Besproken wordt daarnaast hoe kinderen en jongeren bij de diensten kunnen worden betrokken. Dit gaat in overleg met de taakgroep jeugd.

Ook worden gesprekken gevoerd met de vespercommissie, de koster, de besturen van de cantorijen en anderen die te maken hebben met de erediensten.

Uitzendingen van de kerkdiensten op internet worden steeds belangrijker. De liturgische ruimte wordt hiermee uitgebreid naar de huiskamers. Dit is een vast onderdeel op de agenda van de taakgroep.

Kortom de taken van de taakgroep eredienst:

  • Adviseren bij speciale diensten;
  • Evalueren van diensten;
  • Werving en training van lectoren;
  • Adviseren m.b.t. kerkmuziek.

Taakgroep Jong en oud

Het aantal jonge leden en kinderen in onze kerkgemeente neemt de laatste jaren toe. De taakgroep jeugd draagt zorg voor en coördineert het jeugdwerk, rondom de thema’s leren, ontmoeten, vieren, dienen en missionair zijn.

De taakgroep bestaat momenteel uit een groep van vijf vrouwen. Dominee Saar fungeert als adviseur voor de taakgroep. Rachel Meertens doet mee bij activiteiten die belangrijk zijn voor de onderlinge band tussen de kinderen als het Jeugdkamp, Sirkelslag, Theaterweekend en uitjes. Marjolein Kiewiet en jeugdouderling Malene Commijs zijn betrokken bij de activiteiten die met ‘vieren in de kerk’ te maken hebben, zoals de kindernevendienst. Clary Scheres coördineert een aantal activiteiten en trekt de nieuwe Kolder op Zolder tiener groep. Dit is een nieuwe activiteit die tot doel heeft steeds meer een relatie te leggen met de vierende kerkgemeenschap, zodat meer ervaarbaar wordt dat jongeren een onderdeel zijn van de vierende gemeente. Denk aan de acties rond Serious Request en het vlog project in de kerk.

Taakgroep Kerk in de stad

De Taakgroep Kerk in de stad & Bezinning en ontmoeting behartigt alles wat te maken heeft met de oecumene in de ruimste zin van het woord in de binnenstad: interkerkelijke contacten, Coventrygebed, evenals publieke activiteiten zoals de boekenmarkt en festivals, het Kerkcafé en scholencontacten.

Zo dragen we onze missie in de stad uit, in verbondenheid met andere grote stadskerken in het land.
Onder deze taakgroep valt ook het cursusaanbod in onze gemeente; het kringenwerk en andere gespreks- en leeractiviteiten, als ook de aandacht voor Kerk en Israël.

De kerk wordt zichtbaar in de stad op verschillende manieren. Via de diaconie is de kerk actief in de stad, voor hen die het moeilijk hebben. Zo is de diaconie nauw betrokken bij het Meester Geertshuis. Een inloophuis, geïnspireerd door het gedachtegoed van Geert Groote. Haast verborgen in één van de oudste straatjes van onze binnenstad, biedt het een warme plek voor mensen die niet zo gemakkelijk een plek kunnen vinden. Ook die deuren zijn open voor een ieder uit de stad en daarbuiten. Een kerk in de stad.
Ook kun je bij ‘Kerk in de stad’ denken aan het Kerkcafé, het Coventrygebed, bijzondere vespers op de zondagavond en de kerstmarkt. Deze activiteiten zijn vanuit onze kerkelijke gemeente opgezet en bedoeld voor ieder die dat wil. Kerkgrenzen overstijgend. Deventer overstijgend.
Met onze kleine taakgroep hebben we de eerste slag gemaakt. We willen graag verbindend werken. Van onderop. Klop bij ons aan. We willen ook graag uitbreiding van onze taakgroep. Voel je je aangesproken? Neem contact op met één van de leden (eventueel via het kerkelijk bureau).

©Eerde Bruining

Taakgroep pastoraat

De taakgroep pastoraat stimuleert het omzien naar elkaar binnen de gemeente. In het midden van de gemeente werkend, heeft zij veel bezoek-contacten met mensen in verschillende omstandigheden. De ouderlingen en taakgroepleden worden daarbij geholpen door vele bezoekvrijwilligers en hun coördinatoren. Zij komen twee keer per jaar samen voor toerusting en overleg.

Een belangrijk moment van ontmoeting is het koffiedrinken na de dienst. Ook zijn er tal van gespreks- en eetgroepen, deels naar leeftijd gevormd. We streven ernaar contact te houden met de ouderen binnen de gemeente, zeker als zij er zelf niet zo gemakkelijk op uit kunnen.

Daarnaast draagt de taakgroep pastoraat verantwoordelijkheid voor:

  • de Ken-je-kerk avond voor Nieuwingekomenen
  • de Groothuisbezoeken
  • de Verjaarmiddagen voor gemeenteleden van 80+
  • de OverzomerenOverwinteren bijeenkomsten, met gezellige en verdiepende ontmoetingen
  • de Eeuwigheidszondag en Allerzielen – een gedenkmoment voor mensen die een kaarsje willen aansteken voor een overledene
  • enkele gespreksgroepen voor ouderen

De taakgroep pastoraat wordt gevormd door de ouderlingen: Ankie Bakker, Phia Boon, Sander van Dalfsen en Rommy Pebesma (vz), de leden: Maurits van Elsäcker, Dewes van Lohuizen  en Saar Hoogendijk als predikant.

Wenst u contact? Bel Rommy Pebesma 06-57582340 of stuur een e-mail.

Taakgroep communicatie

Onze kerkgemeenschap is bijzonder actief. Er wordt van alles georganiseerd: gespreks- en gebedsgroepen, overwinteren, overzomeren, kerkcafé, activiteiten voor de jeugd, Coventrygebed en nog veel meer. Dat vraagt veel interne communicatie.

Wij hebben de ambitie als kerk zichtbaar te zijn in de stad Deventer; “Kerk in de stad”. Dat vraagt om externe communicatie.

De Protestantse Gemeente Deventer is een actieve kerkgemeenschap. Buiten de wekelijkse erediensten op zondagmorgen zijn er gespreksgroepen voor alle leeftijden, lezingen, concerten en andere bijeenkomsten. Zo zijn er in de zomervakantie activiteiten voor thuisblijvers en wordt er elke vrijdag om 12:15 uur gebeden voor de wereldvrede in het zogeheten Coventrygebed. Een goede communicatie is van groot belang om alles helder te laten verlopen.